članki


1.01 Izvirni znanstveni članek

1.05 Poljudni članek

 • 1999
  KREK, Simon. Računalniški korpusi v slovaropisju. Razgledi (Ljublj.), 23. jun. 1999, št. 13, str. 8-9.
  [COBISS.SI-ID 109407232]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • 2011
  DOBROVOLJC, Helena, KREK, Simon. Normativne zadrege - empirični pristop. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 89-97.
  [COBISS.SI-ID 33273901]
 • 2005
  KREK, Simon, GORJANC, Vojko, STABEJ, Marko. Dictionaries, corpora and word-formation. V: BARNBROOK, Geoff (ur.), DANIELSSON, Pernilla (ur.), MAHLBERG, Michaela (ur.). Meaningful texts : the extraction of semantic information from monolingual and multilingual corpora, (Research in corpus and discourse). London; New York: Continuum, 2005, str. [70]-82, graf. prikazi.
  [COBISS.SI-ID 28593762]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika